ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻬﻢ (وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ) ﭘﯿﺮو اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺪارك ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪارك ذﯾﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرك و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ را در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرك و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ )ﮐﺎر و داﻧﺶ، ﻓﻨﯽﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮي( و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ آن را در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊﭘﺎﯾﻪ و رﯾﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠﯽ را در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دروس آﻣﻮزﺷﯽ دوره را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و اﺻﻞ داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠﯽ را درﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﻧﺪارﻧﺪ. آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ

سامانه سیدا(2)دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
54.87.11.124 : IPAddress
Untitled Page

اطلاعیه آموزش در خصوص دانشجویان

مهمان،ماده55،ماده24و....

اﻃﻼﻋﯿﻪﻣﻬﻢ (وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ)

اطلاعیه امورمالی در خصوص شهریه 942

فرم های مربوط به معادل سازی دروس
فرم درخواست  معادل سازی  دانشجو
فرم معادل سازی دروس
 

  به اطّلاع اساتید معزّز، کارکنان محترم و دانشجویان عزیز می­رساند ساعات خدمات سلف سرویس دانشگاه از ساعت 12 لغایت 14 می­باشد. خواهشمند است برای

جلوگیری از بروز مشکلات، کارت تغذیه را همراه داشته و حتماً از قبل رزرو غذا بفرمایید. با تشکّر »

اطلاعیه آموزش دانشگاه در خصوص دانشجویانی که در پرونده دانشجویی آنها مدارک مشروحه ذیل ناقص می‌باشد.